Pouw Consult

Coaching en Trainingen
Specialisatie hoogbegaafdheid

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR POUW CONSULT


Artikel 1 Definities

Pouw Consult wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als dienstverlener.

De wederpartij van dienstverlener wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.

Partijen zijn dienstverlener en opdrachtgever samen.

Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst tot dienstverlening tussen partijen.


Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor training, teambuilding, coaching, begeleiding, of andere werkzaamheden tussen Pouw Consult en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.

Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.

De overeenkomst bevat voor dienstverlener steeds inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.


Artikel 3 Betaling

Declaraties moeten binnen 14 dagen na factuurdatum betaald zijn, tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt of op de declaratie een andere betaaltermijn vermeld is.

Betaalt opdrachtgever niet op tijd, dan is hij in gebreke. Blijft opdrachtgever in gebreke, dan is dienstverlener gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

Blijft opdrachtgever in gebreke, dan zal dienstverlener tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de opdrachtgever. Wanneer opdrachtgever in verzuim is, is hij wettelijke (handels)rente, buitengerechtelijke incassokosten en overige schade verschuldigd aan dienstverlener. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van dienstverlener op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Weigert opdrachtgever zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door dienstverlener, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan dienstverlener te betalen.


Artikel 4 Prijsindexering

De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen prijzen en uurtarief zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Dienstverlener heeft het recht de aan opdrachtgever te berekenen vergoedingen jaarlijks per 1 januari aan te passen.

Opdrachtgever moet in ieder geval schriftelijk instemmen met een verhoging van de kosten en de uurlonen, voor zover die verhoging wordt vastgesteld aan de hand van de navolgende indexeringsclausule: de nieuwe vergoedingen worden vastgesteld door de bestaande prijzen te vermenigvuldigen met een breuk waarvan de teller is het indexcijfer dat geldt voor de maand april voorafgaande aan de verhoging en waarvan de noemer is het indexcijfer dat geldt voor de maand april van het daaraan voorafgaande jaar. De indexcijfers zijn de prijsindexcijfers van de gezinsconsumptie (CPI), alle huishoudens, gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek te ’s-Gravenhage.


Artikel 5 Aanbiedingen, offertes en prijs

De aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.

De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijs bestaat uit de koopprijs exclusief de verschuldigde btw en eventuele andere overheidsheffingen.


Artikel 6 Honorarium opdracht dienstverlener

Partijen kunnen bij de totstandkoming van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen.

Indien er geen vaste prijs is overeengekomen, wordt het honorarium vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van dienstverlener, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.


Artikel 7 Informatieverstrekking door opdrachtgever

Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is beschikbaar voor dienstverlener.

Opdrachtgever is verplicht alle gegevens en bescheiden, die dienstverlener meent nodig te hebben voor het correct uitvoeren van de opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.

Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan dienstverlener ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.

Opdrachtgever vrijwaart dienstverlener voor elke schade in welke vorm dan ook die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in het eerste lid van dit artikel gestelde.

Indien en voor zover opdrachtgever dit verzoekt, retourneert dienstverlener de betreffende bescheiden.

Stelt opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door dienstverlener verlangde gegevens en bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra honoraria voor rekening van opdrachtgever.


Artikel 8 Intrekking opdracht

Het staat opdrachtgever vrij om de opdracht aan dienstverlener op elk gewenst moment te beëindigen.

Wanneer opdrachtgever de opdracht intrekt of (voortijdig) beëindigd, is opdrachtgever verplicht de verschuldigde prijs/uurtarief en de gemaakte onkosten van dienstverlener te betalen.

Dienstverlener maakt binnen 14 dagen een eindfactuur op.

Annuleringsregeling trainingen, workshops en coaching

Annuleren door de deelnemer kan per aangetekend verzonden brief of per door Pouw Consult bevestigde e-mail.

  1. Annuleren van 4 tot 2 weken voor de start van de training kost aan annuleringskosten 50 % van de deelnamekosten.
  2. Annuleren korter dan 2 weken voor of na aanvang van de training verplicht tot het betalen van 100 % van de deelnamekosten.
  3. Annuleren omdat de training van uw keuze vol was toen u inschrijfgeld betaalde, en u geen gebruik wenst te maken van een zekere plaats in de volgende (versie) van deze training, kan tegen teruggave van het volledige bedrag dat u al betaald heeft. Voorwaarde is dat u annuleert binnen een week nadat u medegedeeld is dat u in de huidige training niet geplaatst kunt worden omdat deze vol is en dat u recht hebt op een plaats in de volgende training. Als u niet binnen een week annuleert, staat u ingeschreven voor de eerstvolgende training en zijn verder de normale annuleringsregeling zoals hierboven omschreven van toepassing.
  4. Bij annulering hebt u het recht om iemand anders in uw plaats te doen deelnemen aan de training.
  5. Op annulering of niet komen opdagen wegens ziekte zijn dezelfde bepalingen van toepassing als hierboven in punt 1 – 4 genoemd.
  6. Annuleren van een coaching sessie dient tenminste 5 werkdagen vooraf aan de afgesproken datum te geschieden. Bij latere afmelding wordt 50% van het tarief in rekening gebracht.
  7. Bij afmelding of niet verschijnen op de dag zelf wordt 100% van het tarief in rekening gebracht.

Annuleren door Pouw Consult

  1. Annuleren door Pouw Consult in verband met onvoldoende deelname of overmacht leidt tot teruggave van 100 % van alle betaalde kosten.
  2. Pouw Consult behoudt zich het recht voor deelnemers de (verdere) toegang tot de training of workshop te weigeren, bijvoorbeeld indien het gedrag van betreffende deelnemers ingaat tegen de sociaal geaccepteerde vormen van gedrag en / of te belastend is voor ander deelnemers. De deelnemer heeft geen recht op teruggave van (een deel van) het verschuldigde totaal bedrag voor de training of workshop.

Artikel 9 Uitvoering van de overeenkomst

Dienstverlener voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.

Dienstverlener heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.

De uitvoering geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord.

Het is de verantwoordelijkheid van opdrachtgever dat dienstverlener tijdig kan beginnen aan de opdracht.


Artikel 10 Wijziging van de overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Dienstverlener stelt opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht dienstverlener opdrachtgever hierover vooraf schriftelijk in.

Indien partijen een vast honorarium zijn overeengekomen, geeft dienstverlener daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

In afwijking van het bepaalde in het derde lid van dit artikel kan dienstverlener geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.


Artikel 11 Overmacht

In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van dienstverlener in de nakoming van enige verplichting jegens opdrachtgever niet aan dienstverlener kan worden toegerekend in geval van een van de wil van dienstverlener onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van dienstverlener kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere derden, stroomstoringen, computervirussen, stakingen en werkonderbrekingen.

Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan dienstverlener niet aan zijn verplichtingen jegens opdrachtgever kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang dienstverlener niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Dienstverlener is in het geval als bedoeld in het tweede lid van dit artikel niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als dienstverlener als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.


Artikel 12 Verrekening

Opdrachtgever doet afstand van zijn recht om een schuld aan dienstverlener te verrekenen met een vordering op dienstverlener.


Artikel 13 Opschorting

Opdrachtgever doet afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.


Artikel 14 Overdracht van rechten

Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.


Artikel 15 Aansprakelijkheid schade

Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij dienstverlener de schade opzettelijk of met grove schuld heeft veroorzaakt.

In het geval dat dienstverlener een schadevergoeding verschuldigd is aan opdrachtgever bedraagt de schade niet meer dan het honorarium.

Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.

De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook als dienstverlener aansprakelijk wordt gesteld voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het niet deugdelijk functioneren van de door dienstverlener bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken.

Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van dienstverlener voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van dienstverlener of zijn leidinggevende ondergeschikten.


Artikel 16 Aansprakelijkheid opdrachtgever

Ingeval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan dienstverlener verschuldigd zijn.

Wordt een opdracht middellijk of onmiddellijk verstrekt door een natuurlijke persoon namens een rechtspersoon, dan kan deze natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever zijn. Daarvoor is vereist dat deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede)beleidsbepaler van de rechtspersoon. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is de natuurlijke persoon dus persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of deze, al dan niet op verzoek van opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon dan wel ten name van opdrachtgever als natuurlijk persoon of hen beiden is gesteld.


Artikel 17 Vrijwaring

Dienstverlener vrijwaart opdrachtgever tegen alle vorderingen en andere aanspraken van derden en de daaruit voortvloeiende schade als gevolg van een tekortkoming door de wederpartij van deze overeenkomst of enig ander handelen of nalaten van dienstverlener. Deze vrijwaring geldt onverminderd hetgeen in artikel 15 over de aansprakelijkheid is gegeven.

Deze vrijwaring geldt niet voor zover dienstverlener niet bekend was en evenmin bekend behoorde te zijn met de rechten waarop een dergelijke vordering is gebaseerd.


Artikel 18 Klachtplicht

Opdrachtgever is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct schriftelijk te melden aan dienstverlener. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat dienstverlener in staat is hierop adequaat te reageren. De schriftelijke klacht kan gestuurd worden naar: Pouw Consult, t.a.v. mevr. I.M.M. Pouw-Ramaekers, Acaciahoven 16, 6225GN Maastricht.

Is een klacht gegrond, dan is dienstverlener alleen gehouden de werkzaamheden alsnog te verrichten zoals partijen dat zijn overeengekomen.


Artikel 19 Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst tussen dienstverlener en opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bevoegd


Artikel 20 Intellectueel eigendom

Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, behoudt dienstverlener alle intellectuele absolute rechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellen­recht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc.

De genoemde intellectuele absolute rechten mogen niet zonder schriftelijke toestemming van dienstverlener worden gekopieerd, aan derden getoond en/of ter beschikking gesteld of op andere wijze worden gebruikt.

Opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding van de door dienstverlener aan hem ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval verstaan datgene waarop dit artikel betrekking heeft, alsmede de bedrijfsgegevens.

Artikel 21 Geheimhouding

Ieder der partijen houdt de informatie die hij (in welke vorm dan ook) van de andere partij ontvangt en alle andere informatie betreffende de andere partij waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel informatie betreft waarvan hij kan verwachten dat de verspreiding daarvan de andere partij schade kan berokkenen, geheim en neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat zijn personeel de genoemde informatie ook geheimhoudt.

De in het eerste lid van dit artikel genoemde geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:

die op het moment dat de ontvanger deze informatie ontving al openbaar was of nadien openbaar is geworden zonder een schending door de ontvangende partij van een op hem rustende geheimhoudingsplicht;

waarvan de ontvangende partij kan bewijzen dat deze informatie al in zijn bezit was op het moment van verstrekken door de andere partij;

die de ontvangende partij van een derde heeft ontvangen waarbij deze derde gerechtigd was deze informatie aan de ontvangende partij te verstrekken;

die door de ontvangende partij openbaar wordt gemaakt op grond van een wettelijke plicht.

De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van deze overeenkomst en voor een periode van drie jaar na het eindigen daarvan.


Artikel 2626 Geschillenbeslechting

Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst worden exclusief voorgelegd aan de bevoegde rechtbank.


Maastricht, juli 2017 versie 1